قانون 10 و 11 بازاریابی
۱۷ تیر

بازاریابی و دو قانون مهم آن

بازاریابی و فروش یک فرآیند بلند مدت است، پس روی آن سرمایه گذاری کنید. به جای عوض کردن ایده ،کلمات را تغییر دهید. برخلاف پیام نسخه بهتر است دائما تغییر کند. خلق یک پیام، متفاوت از”رونوشت برداری”از یک مطلب است.پیام درواقع ایده یا تصور کلی از مطلبی است که به شیوه های گوناگون به شنونده […]