مفهوم تبلیغات
۰۲ تیر

تعریف مفهوم و واژه تبلیغات

تعریف واژه تبلیغات ( تعریف تبلیغات ) تبلیغات اغشته به افسانه ها و بدفهمی های گوناگونی است. درعین حال،عقیده بر این است که تبلیغات از یک سو بسیار قدرتمند است و از دیگر سو میتواند موجب هدر رفتن بخش عمده ای از منابع شود؛ ( تعریف تبلیغات ) هم میتواند موجب رونق و پیشرفت اقتصادی شود و […]